รายละเอียดโครงการ
       คลิก...Link" ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการฯ"          
ภาพกิจกรรมภายในงาน >>
กิจกรรมภายในงาน/กำหนดการ >>
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ >>
รางวัลนักวิจัยทางสัตวศาสตร์ >>
กิจกรรมศึกษาดูงาน >>
ข้อมูลที่พัก >>
ผู้สนับสนุน >>
             หลักการและเหตุผล  
       เนื่องด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านสัตวศาสตร์และการผลิตปศุสัตว์ได้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การประชุม
วิชาการด้านสัตวศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จึงเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นักวิชาการจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องด้านการผลิตปศุสัตว์
ด้านการเกษตร ด้านสัตวแพทย์ และด้านชีววิทยาสัตว์ เป็นต้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการบรรยายพิเศษ และการ
นำเสนอผลงานวิจัยทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และเกิดการร่วมมือของภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการสัตวศาสตร์ พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรวิชาชีพทางวิชาการที่มีมาตรฐาน
และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสัตวศาสตร์สู่สาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศ
       การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ เป็นการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติของนักวิชาการด้านสัตวศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเวียนการจัดประชุมตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการจากบุคลากร นิสิต
นักศึกษา นักวิชาการระหว่างหน่วยงาน โดยเน้นการนำเสนอผลงานวิจัยในทางด้านสัตวศาสตร์ในหลายด้าน เช่น
โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง (Non-Ruminant Nutrition) โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant Nutrition)
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding) สรีรวิทยาสัตว์ (Animal Physiology) การผลิตสัตว์ (Animal Production) สัตว์น้ำ (Aquatic Animal) สัตว์ป่า (Wildlife) และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์และวงการปศุสัตว์เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ โดยการจัด “การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 7” นี้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม ซึ่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมเพื่อแสดงถึงการร่วมมือกันของเครือข่ายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสัตวศาสตร์และปศุสัตว์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์ และพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรวิชาชีพทางวิชาการที่มีมาตรฐานต่อไป
             วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านสัตวบาล-สัตวศาสตร์ของประเทศ
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอันก่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ปศุสัตว์ของประเทศ  
             กลุ่มเป้าหมาย 
1. อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการในสาขาสัตวบาล-สัตวศาสตร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. นิสิตและนักศึกษาในสาขาสัตวบาล-สัตวศาสตร์หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป  
             ระยะเวลาการดำเนินการและสถานที่ 
จัดขึ้นในวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่