กิจกรรมภายในงาน
ภาพกิจกรรมภายในงาน >>
กิจกรรมภายในงาน/กำหนดการ >>
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ >>
รางวัลนักวิจัยทางสัตวศาสตร์ >>
กิจกรรมศึกษาดูงาน >>
ข้อมูลที่พัก >>
ผู้สนับสนุน >>
          • 21 สิงหาคม 2561 การพัฒนางานวิจัยสู่ StartUp และจัดทำแผนธุรกิจ สำหรับบัณฑิตศึกษา
          • 22 -23 สิงหาคม 2561 การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ  
          • 24 สิงหาคม 2561 การศึกษาดูงานทางสัตวศาสตร์  
           >>1. กำหนดการ การจัดงานและการนำเสนอภาคบรรยาย
           >>2. การนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ และหมายเลขโปสเตอร์
           >>3. ข้อกำหนดในการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย และโปสเตอร์
>> โหลดกำหนดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 7 <<