กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมภายในงาน >>
รางวัลนักวิจัยทางสัตวศาสตร์ >>
กิจกรรมศึกษาดูงาน >>
ผู้สนับสนุน >>
          • 21 สิงหาคม 2561 การพัฒนางานวิจัยสู่ StartUp และจัดทำแผนธุรกิจ สำหรับบัณฑิตศึกษา
 
          • 22 -23 สิงหาคม 2561 การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ 
          • 24 สิงหาคม 2561 การศึกษาดูงานทางสัตวศาสตร์