การเตรียมต้นฉบับ
" เรียนผู้ส่งบทความเข้าร่วมการพิจารณาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 7 ขณะนี้บทความของท่านอยู่ขั้นตอนการตรวจอ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งผลการตรวจอ่าน จะแล้วเสร็จภายใน 15 ก.ค.61 "
ภาพกิจกรรมภายในงาน >>
กิจกรรมภายในงาน/กำหนดการ >>
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ >>
รางวัลนักวิจัยทางสัตวศาสตร์ >>
กิจกรรมศึกษาดูงาน >>
ข้อมูลที่พัก >>
ผู้สนับสนุน >>
               
              • ส่งต้นฉบับ โดยนำส่งด้วยตนเองทาง E-mail: nascot2018chiangmai@gmail.com มายังบรรณาธิการวารสาร วิจัยฯ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
ไฟล์ชี้แจงเรื่องการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม