การเตรียมต้นฉบับ
กิจกรรมภายในงาน >>
รางวัลนักวิจัยทางสัตวศาสตร์ >>
กิจกรรมศึกษาดูงาน >>
ผู้สนับสนุน >>
             • บทความที่เสนอในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ที่ผ่านการ พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและ ส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN 0125-8850) ฉบับพิเศษ (TCI 1) ซึ่งเป็นวารสารที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีข้อ ปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ   
              • ส่งต้นฉบับ โดยนำส่งด้วยตนเองทาง E-mail: nascot2018chiangmai@gmail.com มายังบรรณาธิการวารสาร วิจัยฯ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  เอกสารเพิ่มเติม
* ขยายเวลารับบทความ ถึง 15 มิถุนายน 2561
จนถึงเวลา 16.30 น. *