สถานที่จัดงาาน
ภาพกิจกรรมภายในงาน >>
กิจกรรมภายในงาน/กำหนดการ >>
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ >>
รางวัลนักวิจัยทางสัตวศาสตร์ >>
กิจกรรมศึกษาดูงาน >>
ข้อมูลที่พัก >>
ผู้สนับสนุน >>
โรงแรมดิเอ็มเพรส
              199 ถนนช้างคลาน ช้างคลาน จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน, 50100 เชียงใหม่ตั้งอยู่บนทำเลเงียบสงบในจังหวัดเชียงใหม่
ห่างจากไนต์บาซาร์โดยใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที