การเตรียมโปสเตอร์
ภาพกิจกรรมภายในงาน >>
กิจกรรมภายในงาน/กำหนดการ >>
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ >>
รางวัลนักวิจัยทางสัตวศาสตร์ >>
กิจกรรมศึกษาดูงาน >>
ข้อมูลที่พัก >>
ผู้สนับสนุน >>
     • โปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 x สูง 100 ซม. ควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
      • ชื่อเรื่อง: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
      • ชื่อ ตำแหน่ง และหน่วยงานผู้เขียน: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
      • ไม่ต้องใส่บทคัดย่อ
      • บทนำ: แสดงเนื้อหาโดยย่อของ ความสำคัญของปัญหา การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก และวัตถุประสงค์
        ของงานวิจัย
      • วิธีการศึกษา: ควรเขียนให้กระชับและเป็นลำดับที่เหมาะสม ประกอบด้วยหน่วยทดลอง เทคนิคการเก็บ/การวิเคราะห์
        ข้อมูลหรือตัวอย่างแผนการทดลองการวิเคราะห์ทางสถิติ และรายละเอียดสำคัญอื่นๆ พอสังเขป
      • ผลการศึกษา: แสดงผลการวิจัย โดยใช้ตารางหรือรูปประกอบ และมีการบรรยายที่จำเป็น วิจารณ์:
        (อาจรวมกับผลการศึกษา) ควรประกอบด้วยหลักการที่ได้จากผลการวิจัยเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น
        ปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต แนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์
      • สรุป: (อาจรวมกับวิจารณ์) ไม่ควรซ้ำซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
      • คำขอบคุณ: (ถ้ามี) สำหรับผู้ช่วยเหลืองานวิจัย หรือการเตรียมเอกสาร (แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงานวิจัย ) แหล่งทุนหน่วยงาน
         หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
      • เอกสารอ้างอิง: ควรมีการอ้างอิงเฉพาะที่เป็นหลักสำคัญกับงานวิจัย เขียนตามรูปแบบของการเตรียมต้นฉบับ อนุโลม
         ให้ใช้ตัวอักษรขนาดเล็กกว่าปกติได้ไม่เป็นการตัด (cut) จากต้นฉบับมาแปะ (paste) ลงในโปสเตอร์ มีจำนวนตารางและ
         ภาพประกอบที่เหมาะสม