การลงทะเบียนร่วมงาน
ภาพกิจกรรมภายในงาน >>
กิจกรรมภายในงาน/กำหนดการ >>
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ >>
รางวัลนักวิจัยทางสัตวศาสตร์ >>
กิจกรรมศึกษาดูงาน >>
ข้อมูลที่พัก >>
ผู้สนับสนุน >>
ค่าลงทะเบียน (พร้อมการศึกษาดูงาน)
              • สำหรับนักศึกษา 2,000 บาท/บทความ
              • อาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป 3,000 บาท/บทความ
 
*** ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ที่หน้างาน ***
*** ก่อน เวลา 13.00 น.วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ***