รางวัลนักวิจัยทางสัตวศาสตร์
ภาพกิจกรรมภายในงาน >>
กิจกรรมภายในงาน/กำหนดการ >>
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ >>
รางวัลนักวิจัยทางสัตวศาสตร์ >>
กิจกรรมศึกษาดูงาน >>
ข้อมูลที่พัก >>
ผู้สนับสนุน >>
           ในการนี้คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 7 จึงขอประชาสัมพันธ์การ รับสมัคร
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
               • รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ กลุ่มโภชนะสัตว์เคี้ยวเอื้อง
               • รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่กลุ่มโภชนะสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง
               • รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่กลุ่มปรับปรุงพันธุ์และสรีรวิทยา
               • รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่กลุ่มการผลิตสัตว์  
           การส่งใบสมัครทาง E-mail:nascot2018chiangmai@gmail.com
                                              ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เท่านั้น  
เอกสารเพิ่มเติม ใบสมัคร
   
>> ประกาศ ... ผลการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2561 <<