กิจกรรมศึกษาดูงาน
ภาพกิจกรรมภายในงาน >>
กิจกรรมภายในงาน/กำหนดการ >>
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ >>
รางวัลนักวิจัยทางสัตวศาสตร์ >>
กิจกรรมศึกษาดูงาน >>
ข้อมูลที่พัก >>
ผู้สนับสนุน >>
เส้นทางการศึกษาดูงาน 
เส้นทางที่ 1 
       TK RANCH -> วัดพระธาตุดอยคำ -> กาดวโรรส(กาดหลวง) 
>>รับจำนวน 50 คน
เส้นทางที่ 2 
       โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด -> วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร -> กาดวโรรส(กาดหลวง)
>>รับจำนวน 50 คน 
เส้นทางที่ 3 
       ฟาร์มสุกรพันธุ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -> วัดพระธาตุดอยคำ -> กาดลำไย
>>รับจำนวน 50 คน 
เส้นทางที่ 4 
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ -> วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร -> กาดวโรรส(กาดหลวง)
>>รับจำนวน 100 คน  

ลงทะเบียนเส้นทางศึกษาดูงาน >>