กิจกรรมศึกษาดูงาน
กิจกรรมภายในงาน >>
รางวัลนักวิจัยทางสัตวศาสตร์ >>
กิจกรรมศึกษาดูงาน >>
ผู้สนับสนุน >>
                                           ทางคณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษาได้สรุปเส้นทางออกเป็น 4 เส้นทางดังนี้
• สายที่ 1 โรงนม อสค ภาคเหนือ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ – กาดหลวง 
• สายที่ 2 โรงงานเชียงใหม่เฟรชมิลล์ - วัดพระธาตุดอยคำ – กาดต้นพะยอม
• สายที่ 3 ฟาร์มโกลด์มิลล์ - วัดพระสิงห์ – กาดหลวง
• สายที่ 4 ฟาร์มช่างรุ่ง
              ท่านสามารถลงทะเบียนเลือกเส้นทางศึกษาศึกษาดูงานได้ทาง QR code ด้านล่าง 
Study visit