Skip Navigation Links
กิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           กิจกรรมนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ
ตารางการใช้ห้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> วีดีโอบันทีกการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
>> Logo คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
โหลดเอกสาร Green Office
>> โหลดคู่มือ/เอกสาร Green Office 2562
>> ระเบียบปฏิบัติการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
>> แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2562
>> แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว
>> ตัวชี้วัดและ เกณฑ์การให้คะแนน 2562
>> แบบประเมินเบื้องต้นสำนักงานสีเขียว 2562
>> ไฟล์เสียง บรรยาย Green Office ปี 2561
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ Ehime University,Kagawa University and Kochi University 2020 [ประกาศ 4 มีนาคม 2563]  
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประจำปี 2020 - 2021 [ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2563]  
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส
 [ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2562]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ !! เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ..>> [ประกาศ 31 มีนาคม 2563]
ประกาศ !! รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้..>>
 [ประกาศ 24 มีนาคม 2563]
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์โครงการ Exchange Students from Partner Universities 2020 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น..>> [ประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2563]
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564..>> [ประกาศ 29 มกราคม 2563]
ประกาศ !! ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1..>>
 [ประกาศ 29 มกราคม 2563]
ประกาศ !! ประกาศรับสมัครทุน บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด..>>
 [ประกาศ 6 มกราคม 2563]
ประกาศ !! เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ..>>
 [ประกาศ 6 มกราคม 2563]
ประกาศ !! เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11..>> [ประกาศ 6 มกราคม 2563]
ประกาศ !! เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the 9th ICADA 2020-SSIS)..>>
 [ประกาศ 6 มกราคม 2563]
ประกาศ !! ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี
พ.ศ. 2563..>> [ประกาศ 6 มกราคม 2563]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ป้องกันโรคโควิด 19
สัตวศาสตร์แม่โจ้อาสา ลงพื้นที่พ่นนานาโนไนน์ ผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโน ป้องกันโรคโควิด 19
สัตวศาสตร์แม่โจ้อาสาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน โรคโควิด 19
Big leaning day พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน โรคโควิด 19
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การควบคุมกระบวนการแปรรูปสุกร”
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะสัตวศาสตร์ฯ
กิจกรรมศึกษาดูงานสายสนับสนุนเฉพาะด้าน
บันทึกภาพร่วมกับว่าที่บัณฑิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝึกซ้อมบัณฑิต คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดแข่งขันไก่พื้นเมืองและไก่ต่อ ไก่ตั้ง “ขันเก่ง”
เบทาโกรฯ ส่งมอบไก่ไข่รุ่นให้โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
กิจกรรมอบรมระบบมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Improvement of organic recycling-type agriculture using bark charcoal”
    More >>
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
HyperLink
   
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 3คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 270
เริ่มใช้งานเวลา : 4/1/2020 5:15:18 PM