Skip Navigation Links
กิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           กิจกรรมนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ
ตารางการใช้ห้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> วีดีโอบันทีกการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
>> Logo คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
โหลดเอกสาร Green Office
>> โหลดคู่มือ/เอกสาร Green Office 2562
>> ระเบียบปฏิบัติการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
>> แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2562
>> แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว
>> ตัวชี้วัดและ เกณฑ์การให้คะแนน 2562
>> แบบประเมินเบื้องต้นสำนักงานสีเขียว 2562
>> ไฟล์เสียง บรรยาย Green Office ปี 2561
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! ประกาศบ.ลีโก้ รับสมัคร Sales ภาคเหนือ [ประกาศ 18 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IATSTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564  [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประกาศ !! ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ Ehime University,Kagawa University and Kochi University 2020 [ประกาศ 4 มีนาคม 2563]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ !! ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ ๔๒๐ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 29 มิถุนายน 2563]
ประกาศ !! งานก่อสร้างโรงเรือนผลิตสัตว์ปีกในระบบปิด..>> [ประกาศ 29 พฤษภาคม 2563]
ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต่ั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 420 สังกัดคณะสัตวศาสตร์..>> [ประกาศ 20 พฤษภาคม 2563]
ประกาศ !! รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้..>>
 [ประกาศ 24 มีนาคม 2563]
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์โครงการ Exchange Students from Partner Universities 2020 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น..>> [ประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2563]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการ
กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ ประจำปี 2563
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน
พิธีไหว้ครูประจำปี 2563
กิจกรรมอบรมภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว
กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงาน
    More >>
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
HyperLink
   
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 6คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 371
เริ่มใช้งานเวลา : 9/19/2020 9:44:29 PM